Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (Đài Loan)

Mức độ 1
2

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

Mức độ 2
3

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài

Mức độ 2
4

Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2
5

Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2
6

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2
7

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn

Mức độ 2
8

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn qua trang thông tin điện tử

Mức độ 3
9

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2
10

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2
11

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mức độ 2
12

Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam – Lào cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới

Mức độ 1
13

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam

Mức độ 2
14

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam

Mức độ 2
15

Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

Mức độ 2
16

Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài

mức độ 2
17

Trình báo mất hộ chiếu

Mức độ 2
18

Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

Mức độ 2
19

Cấp lại hộ chiếu phổ thông

Mức độ 2
20

Cấp hộ chiếu phổ thông

Mức độ 2
21

Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài

Mức độ 2

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam (Cấp xã)

Mức độ 2