Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Đăng ký mẫu con dấu mới

Mức độ 3
2

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

mức độ 3
3

Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi

Mức độ 3
4

Đăng ký thêm con dấu

Mức độ 3
5

Đăng ký lại mẫu con dấu

mức độ 3