Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an tỉnh

3
2

Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

3
3

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

3
4

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh tại Công an cấp tỉnh

3
5

Đăng ký xe tạm thời tại Công an tỉnh

4
6

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh

4
7

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh

3
8

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên tại Công an tỉnh

3

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

4
2

Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện

4
3

Đăng ký, cấp biển số lần đầu tại Công an cấp huyện

3
4

Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện

3
5

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện

3
6

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

3
7

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

3

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

4
2

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được và xe mô tô, xe gắn máy thực hiện tại Công an cấp xã

4
3

Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong cùng điểm đăng ký tại Công an cấp xã

3
4

Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe

3
5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

3
6

Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

3
7

Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

3