Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an tỉnh

Một phần
2

Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

Một phần
3

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

Một phần
4

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh tại Công an cấp tỉnh

Một phần
5

Đăng ký xe tạm thời tại Công an tỉnh

Toàn trình
6

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh

Toàn trình
7

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh

Một phần
8

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên tại Công an tỉnh

Một phần

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

Toàn trình
2

Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện

Toàn trình
3

Đăng ký, cấp biển số lần đầu tại Công an cấp huyện

Một phần
4

Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện

Một phần
5

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện

Một phần
6

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

Một phần
7

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

Một phần

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy

Toàn trình
2

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được và xe mô tô, xe gắn máy thực hiện tại Công an cấp xã

Toàn trình
3

Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong cùng điểm đăng ký tại Công an cấp xã

Một phần
4

Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe

Một phần
5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Một phần
6

Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Một phần
7

Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Một phần