Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu

Mức độ 2
2

Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

Mức độ 2
3

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Mức độ 2
4

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

Mức độ 2
5

Đăng ký xe tạm thời

Mức độ 2
6

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Mức độ 2
7

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Mức độ 2
8

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Mức độ 2

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Đăng ký, cấp biển số lần đầu tại Công an cấp huyện

Mức độ 3
2

Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện

Mức độ 3
3

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện

Mức độ 3
4

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an các huyện, thị xã Ba Đồn (trừ CATP Đồng Hới).

Mức độ 2
5

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an các huyện, thị xã Ba Đồn (trừ CATP Đồng Hới).

Mức độ 2
6

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an các huyện, thị xã Ba Đồn (trừ CATP Đồng Hới).

Mức độ 2
7

Đăng ký xe tạm thời tại Công an các huyện, thị xã Ba Đồn (trừ CATP Đồng Hới).

Mức độ 2

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong cùng điểm đăng ký tại Công an cấp xã

Mức độ 3
2

Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký

Mức độ 3
3

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký

Mức độ 3
4

Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Mức độ 4
5

Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp

Mức độ 3
6

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được và xe mô tô, xe gắn máy thực hiện tại Công an cấp xã

Mức độ 4
7

Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Mức độ 3