Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Đăng ký, cấp biển số xe

Mức độ 2
2

Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

Mức độ 2
3

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Mức độ 2
4

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh

Mức độ 2
5

Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Mức độ 2
6

Đăng ký xe tạm thời

Mức độ 2
7

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Mức độ 2
8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Mức độ 2
9

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Mức độ 2

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

Mức độ 2
2

Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

Mức độ 2
3

Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

Mức độ 2
4

Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

Mức độ 2
5

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

Mức độ 2
6

Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

Mức độ 2
7

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

Mức độ 2
8

Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

Mức độ 2