CHÍNH SÁCH

Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế

Thủ tục Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế (trong trường hợp thẻ bảo hiểm y tế bị hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ)
Trình tự thực hiện Bước 1: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân phải có đơn đề nghị cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, nộp cho cơ quan Tổ chức cán bộ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận bản kê khai cấp thẻ bảo hiểm y tế do đơn vị trực tiếp quản lý chuyển đến, Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm lập:

– Danh sách người lao động và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu số D03-TS).

–  Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân có xác nhận của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (theo Mẫu số D03-TS), nếu có.

– Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình cấp thẻ bảo hiểm y tế.

– Bước 4: Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm cấp và chuyển thẻ BHYT về Công an tỉnh Quảng Bình để chuyển thẻ cho các đối tượng được cấp.

Cách thức thực hiện Tại đơn vị Công an nơi quản lý trực tiếp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân thuộc Công an tỉnh Quảng Bình.
Thành phần, số lượng hồ sơ – Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS). Trường hợp thay đổi về nhân thân (như họ và tên, ngày sinh, giới tính) phải kèm theo giấy tờ chứng minh nhân thân như: Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh…;+ Thẻ bảo hiểm y tế cũ (đối với trường hợp đổi thẻ);+ Văn bản đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế kèm theo danh sách đề nghị cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế của Công an tỉnh Quảng Bình.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm cấp thẻ bảo hiểm y tế và chuyển thẻ bảo hiểm y tế về Công an tỉnh Quảng Bình.
Đối tượng thực hiện Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân.
Cơ quan thực hiện Cơ quan Tổ chức cán bộ nơi đơn vị Công an quản lý trực tiếp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thẻ bảo hiểm y tế.
Lệ phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai – Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số TK1-TS theo Thông tư số 57/2019/TT-BCA  và Quyết định 959/QĐ-BHXH).

– Danh sách người lao động và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu số D03-TS).

–  Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân có xác nhận của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (Mẫu số D03-TS), nếu có.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đảm bảo đúng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 57/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân.
Cơ sở pháp lý – Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội.

– Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

-Thông tư số 57/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an đang phục vụ, công tác trong CAND.

– Thông tư số 19/2010/TT-BTC, ngày 03/02/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế.

– Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Tổng Giám đốc BHXH VN quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai    + Tờ khai: Mẫu số TK1-TS