Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

mức độ 2
2

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Mức độ 2
3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Mức độ 2

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp huyện)

Mức độ 2
2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (Cấp huyện)

Mức độ 2