Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ

Mức độ 2
2

Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Mức độ 2
3

Thủ tục cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Mức độ 2
4

Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Mức độ 2
5

Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

Mức độ 2
6

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

Mức độ 2
7

Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ

Mức độ 2
8

Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Mức độ 2
9

Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

Mức độ 2
10

Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

Mức độ 2
11

Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ​

Mức độ 2
12

Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Mức độ 2
13

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Mức độ 2
14

Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Mức độ 2
15

Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Mức độ 2
16

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ

Mức độ 2
17

Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ

Mức độ 2
18

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

Mức độ 2
19

Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

Mức độ 2
20

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Mức độ 2
21

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Mức độ 2
22

Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

Mức độ 2
23

Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí

Mức độ 2
24

Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí

Mức độ 2
25

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ

Mức độ 2
26

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ

Mức độ 2
27

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

Mức độ 2
28

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

Mức độ 2
29

Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

Mức độ 2
30

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao

Mức độ 2
31

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

Mức độ 2
32

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

Mức độ 2
33

Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

Mức độ 2
34

Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng

Mức độ 2

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn

Mức độ 2