Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ

4
2

Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

4
3

Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

4
4

Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

4
5

Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

4
6

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

4
7

Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

4
8

Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

4
9

Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

4
10

Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

4
11

Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ​ thực hiện tại Công an tỉnh

4
12

Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

4
13

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật thực hiện tại Công an tỉnh

4
14

Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật thực hiện tại Công an tỉnh

4
15

Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật thực hiện tại Công an tỉnh

4
16

Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

4
17

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ thực hiện tại Công an tỉnh

4
18

Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ thực hiện tại Công an tỉnh

4
19

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thực hiện tại Công an tỉnh

4
20

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thực hiện tại Công an tỉnh

4
21

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ thực hiện tại Công an tỉnh

4
22

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ thực hiện tại Công an tỉnh

4
23

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Công an tỉnh

4
24

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Công an tỉnh

4
25

Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Công an tỉnh

4
26

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao thực hiện tại Công an tỉnh

4
27

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng thực hiện tại Công an tỉnh

2
28

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng thực hiện tại Công an tỉnh

2
29

Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng thực hiện tại Công an tỉnh

2
30

Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng thực hiện tại Công an tỉnh

2
31

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

2
32

Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng thực hiện tại Công an tỉnh

2
33

Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí thực hiện tại Công an tỉnh

2
34

Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí thực hiện tại Công an tỉnh

2

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn

2