Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ

Toàn trình
2

Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
3

Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
4

Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
5

Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
6

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
7

Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
8

Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
9

Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
10

Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
11

Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ​ thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
12

Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
13

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
14

Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
15

Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
16

Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
17

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
18

Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
19

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
20

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
21

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
22

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
23

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
24

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
25

Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
26

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
27

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
28

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
29

Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
30

Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
31

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
32

Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
33

Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
34

Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn

Một phần