QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an tỉnh

Thủ tục Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an tỉnh
Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ

Công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước thực hiện việc trình báo mất hộ chiếu tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình nơi thuận lợi, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến. Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn giá trị sử dụng để kiểm tra, đối chiếu.

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người bị mất hộ chiếu hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

* Công an tỉnh gửi thông báo về việc đã tiếp nhận đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông cho người gửi đơn.

Cách thức thực hiện + Trực tiếp: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình. 

+ Trực tuyến: Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

+ Dịch vụ bưu chính: Nộp hồ sơ thông qua qua dịch vụ bưu chính. 

– Thời gian nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

Thành phần số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ:

– 01 đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Mẫu TK05) ban hành kèm theo Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 của Bộ Công an. Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận tức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi thì người đại diện hợp pháp khai và ký thay.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thông báo bằng văn bản cho người gửi đơn và Cục Quản lý xuất nhập cảnh; trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thực hiện hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu và thông báo về việc giải quyết đơn trình báo mất hộ chiếu cho người gửi đơn.
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông đang ở trong nước.
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình.
Kết quả thực hiện  – Thông báo của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh về việc chuyển đơn trình báo mất hộ chiếu (Mẫu VB01) ban hành kèm theo Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 của Bộ Công an);

– Thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc giải quyết đơn trình báo mất hộ chiếu (Mẫu VB03) ban hành kèm theo Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 của Bộ Công an.

Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Mẫu TK05) ban hành kèm theo Thông tư số 31//20223/TT-BCA ngày 20/7/2023 của Bộ Công an.
Yêu cầu, điều kiện Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất hộ chiếu theo mẫu cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hoặc trên môi trường điện tử tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ  công Bộ Công an. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng.
Cơ sở pháp lý –  Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14, ngày 22/11/2019); được sửa đổi, bổ sung năm 2023 (Luật số 23/2023/QH15 ngày 2/6/2023).
– Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20/7/2023 của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.
Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu TK05: Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông