Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người nước ngoài

Một phần
2

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ 2 ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM

Một phần

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam

Một phần

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam

Một phần