Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
2

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
3

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
4

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại Công an tỉnh)

Một phần
5

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
6

Đổi thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
7

Cấp lại thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

Toàn trình
2

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

Toàn trình
3

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện

Toàn trình
4

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện

Một phần
5

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện

Một phần
6

Đổi thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

Một phần
7

Cấp lại thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

Một phần

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Thông báo số định danh cá nhân thực hiện tại Công an cấp xã

Toàn trình
2

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp xã

Toàn trình