Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân

4
2

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2
3

Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2
4

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2
5

Đổi thẻ Căn cước công dân

2
6

Cấp lại thẻ Căn cước công dân

2
7

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân

2

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân

2
2

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2
3

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện)

2
4

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện)

2
5

Đổi thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)

2
6

Cấp lại thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)

2
7

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)

2

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Thông báo số định danh cá nhân

2
2

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2