Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
2

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
3

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an tỉnh

Toàn trình
4

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại Công an tỉnh)

Một phần
5

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
6

Đổi thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
7

Cấp lại thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

Toàn trình
2

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

Toàn trình
3

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện

Toàn trình
4

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện

Một phần
5

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện

Một phần
6

Đổi thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

Một phần
7

Cấp lại thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

Một phần

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Thông báo số định danh cá nhân thực hiện tại Công an cấp xã

Toàn trình
2

Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp xã

Toàn trình