Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Mức độ 2
2

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

mức độ 2
3

Đổi thẻ Căn cước công dân

Mức độ 2
4

Cấp lại thẻ Căn cước công dân

Mức độ 2
5

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mức độ 2
6

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Mức độ 2
7

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân

Mức độ 1

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện)

Mức độ 2
2

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện)

Mức độ 2
3

Đổi thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)

Mức độ 2
4

Cấp lại thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)

Mức độ 2
5

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện)

Mức độ 2
6

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. (cấp huyện)

Mức độ 2
7

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)

Mức độ 1