Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an tỉnh

Một phần
2

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại Công an tỉnh)

Một phần
3

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Một phần
4

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Toàn trình
5

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại cấp tỉnh

Toàn trình
6

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh

Một phần
7

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh

Một phần
8

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh

Một phần
9

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

Một phần
10

Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
11

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

Toàn trình
12

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Toàn trình
13

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

Toàn trình
14

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

Toàn trình
15

Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện cấp tỉnh

Toàn trình
16

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

Toàn trình

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an cấp huyện

Một phần
2

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện)

Một phần
3

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại công an cấp huyện

Một phần
4

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại công an cấp huyện

Một phần
5

Phê duyệt phương án chữa cháy ở cơ sở

Toàn trình
6

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện)

Toàn trình
7

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện)

Toàn trình

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Một phần