Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III – ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2
2

Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở

mức độ 2
3

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2
4

Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2
5

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2
6

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2
7

Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

mức độ 2
8

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

mức độ 2
9

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2
10

Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2
11

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2
12

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2
13

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

mức độ 2