Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

mức độ 2
2

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Mức độ 2
3

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Mức độ 2
4

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Mức độ 2
5

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

mức độ 2
6

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

mức độ 2
7

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2
8

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2
9

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2
10

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2
11

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

mức độ 2
12

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2
13

Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2
14

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2
15

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

mức độ 2
16

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

mức độ 2

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Mức độ 2
2

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Mức độ 2
3

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Mức độ 2
4

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Mức độ 2
5

Phê duyệt phương án chữa cháy ở cơ sở

Mức độ 2
6

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Mức độ 2
7

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Mức độ 2

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Mức độ 2