Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
1

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
2

Đổi thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
3

Cấp lại thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
4

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Một phần
5

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Toàn trình
6

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại cấp tỉnh

Toàn trình
7

Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
8

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh

Một phần
9

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh

Một phần
10

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh

Một phần
11

Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

Một phần
12

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an tỉnh

Một phần
13

Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

Một phần
14

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

Một phần
15

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh tại Công an cấp tỉnh

Một phần
16

Đăng ký xe tạm thời tại Công an tỉnh

Toàn trình
17

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh

Toàn trình
18

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh

Một phần
19

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên tại Công an tỉnh

Một phần
20

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

Một phần
21

Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an tỉnh

Một phần
22

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

Toàn trình
23

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

Toàn trình
24

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

Toàn trình
25

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

Toàn trình
26

Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện cấp tỉnh

Toàn trình
27

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

Toàn trình
28

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh

Một phần
29

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam

Một phần

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện)

Một phần
2

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại công an cấp huyện

Một phần
3

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại công an cấp huyện

Một phần
4

Phê duyệt phương án chữa cháy ở cơ sở

Toàn trình
5

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện)

Toàn trình
6

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp huyện)

Toàn trình
7

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện

Một phần
8

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện tại Công an cấp huyện

Một phần
9

Đổi thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

Một phần
10

Cấp lại thẻ Căn cước công dân thực hiện tại Công an cấp huyện

Một phần
11

Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện

Toàn trình
12

Đăng ký, cấp biển số lần đầu tại Công an cấp huyện

Một phần
13

Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện

Một phần
14

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện

Một phần
15

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

Một phần
16

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

Một phần
17

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp huyện)

Toàn trình

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Một phần
2

Tách hộ thực hiện tại Công an cấp xã

Toàn trình
3

Xóa đăng ký thường trú thực hiện tại Công an cấp xã

Toàn trình
4

Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã

Một phần