Công an cấp tỉnh

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 3
2

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Mức độ 4
3

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ thực hiện tại cấp tỉnh

Mức độ 4
4

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh

3
5

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh

mức độ 3
6

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) thực hiện tại cấp tỉnh

mức độ 3
7

Cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử trong nước tại Công an tỉnh

Mức độ 4
8

Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

2
9

Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an tỉnh

Mức độ 3
10

Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

Mức độ 3
11

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 3
12

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh tại Công an cấp tỉnh

Mức độ 3
13

Đăng ký xe tạm thời tại Công an tỉnh

Mức độ 4
14

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh

Mức độ 4
15

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh

Mức độ 3
16

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên tại Công an tỉnh

Mức độ 3
17

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

mức độ 3
18

Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại Công an tỉnh

mức độ 3
19

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

mức độ 4
20

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

mức độ 4
21

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

Mức độ 4
22

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

Mức độ 4
23

Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện cấp tỉnh

Mức độ 4
24

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện tại cấp tỉnh

Mức độ 4
25

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Mức độ 4
26

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

mức độ 2
27

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

mức độ 2
28

Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Mức độ 2
29

Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh

mức độ 2
30

Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh

mức độ 2
31

Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an cấp tỉnh

mức độ 2
32

Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh

mức độ 2

Công an cấp Huyện, Thị xã, Thành phố

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Đăng ký, cấp biển số lần đầu tại Công an cấp huyện

Mức độ 3
2

Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện

Mức độ 3
3

Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện

Mức độ 3
4

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

Mức độ 3
5

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

Mức độ 3
6

Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện

Mức độ 4
7

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp huyện)

Mức độ 4
8

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp huyện)

mức độ 2
9

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp huyện)

mức độ 2

Công an cấp Xã

STT TIÊU ĐỀ MỨC ĐỘ
1

Tách hộ thực hiện tại Công an cấp xã

Mức độ 4
2

Xóa đăng ký thường trú thực hiện tại Công an cấp xã

Mức độ 4
3

Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã

Mức độ 4
4

Đăng ký tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã

Mức độ 4
5

Xóa đăng ký tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã

Mức độ 4
6

Khai báo tạm vắng thực hiện tại Công an cấp xã

Mức độ 4
7

Gia hạn tạm trú thực hiện tại Công an cấp xã

Mức độ 4
8

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) (cấp xã)

mức độ 2
9

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) (cấp xã)

mức độ 2