CHÍNH SÁCH

Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh

Thủ tục Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh
Trình tự thực hiện Bước 1: Tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc làm bản báo cáo thành tích xin xác nhận của UBND cấp xã, phường hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trực tiếp.
Bước 2: UBND cấp xã, phường tổ chức họp Hội đồng thi đua – khen thưởng xét duyệt và làm tờ trình gửi Công an cấp huyện.
Công an cấp huyện tổ chức xét duyệt, thẩm định và làm tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện tặng Giấy khen hoặc gửi Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an cấp tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng giấy khen. Hội đồng thi đua – khen thưởng cấp huyện hoặc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định tặng giấy khen.
Trường hợp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ Công an tặng bằng khen thì Công an cấp huyện đề nghị Hội đồng thi đua – khen thưởng cấp huyện xét duyệt, thẩm định và báo cáo UBND cấp huyện làm tờ trình gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (qua Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc).
Hội đồng thi đua – khen thưởng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt, thẩm định và báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh, Hội đồng thi đua – khen thưởng Bộ Công an xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định tặng bằng khen.
Bước 3: Trao tặng bằng khen (giấy khen) cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Phòng Tham mưu, Công an tỉnh
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng;
b) Danh sách trích ngang các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng;
c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Trưởng Công an xã, Trưởng ban Bảo vệ dân phố, thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp, có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thủ trưởng cơ quan;
d) Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân;
đ) Bản sao các quyết định, chứng nhận khen thưởng liên quan;
e) Tờ trình của cấp đề nghị khen thưởng;
g) Biên bản cuộc họp xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp đề nghị khen thưởng;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ với hình thức thuộc thẩm quyền ký quyết định khen thưởng của Tổng cục, Công an cấp tỉnh; 03 bộ đối với hình thức thuộc thẩm quyền ký quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (các chữ ký xác nhận đều phải là chữ ký tươi)..

Thời hạn giải quyết Trong tháng 12 hàng năm.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Phòng Tham mưu, Công an tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định khen thưởng, Cờ thi đua (bằng khen hoặc giấy khen) và tiền thưởng kèm theo.
Lệ phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đối tượng được khen thưởng theo quy định tại Thông tư số 12/TT-BCA ngày 29/5/2019 của Bộ Công an quy định về công tác thi đua khen thưởng trong CAND.
Cơ sở pháp lý – Luật thi đua khen thưởng.

– Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua khen thưởng.

– Thông tư số 12/TT-BCA ngày 29/5/2019 của Bộ Công an quy định về công tác thi đua khen thưởng trong Công an nhân dân.

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không.