CHÍNH SÁCH

Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh

Thủ tục Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh
Trình tự thực hiện – Bước 1: Đơn vị có cán bộ, chiến sĩ bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có văn bản báo cáo sự việc xảy ra, kèm theo công văn đề nghị gửi về Công an tỉnh.

– Bước 2: Công an tỉnh giới thiệu CBCS bị thương ra Hội đồng Giám định y khoa tỉnh kèm bản sao giấy chứng nhận bị thương để giám định định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật.

– Bước 3: Công an tỉnh lập hồ sơ đề nghị về Cục Tổ chức cán bộ xác nhận theo quy định.

– Bước 4: Nhận quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.
Thành phần, số lượng hồ sơ + Thành phần hồ sơ:
a) Giấy chứng nhận bị thương của Công an tỉnh (mẫu TB1).
b) Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương.
c) Biên bản giám định thương tật của Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền (mẫu TB2).
d) Văn bản nêu chi tiết về trường hợp bị thương của cán bộ, chiến sĩ và Công văn đề nghị của Công an đơn vị, địa phương.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
Thời hạn giải quyết Chưa quy định cụ thể.
Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Cơ quan thực hiện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính.
Lệ phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai + Giấy chứng nhận bị thương của Công an đơn vị, địa phương (Mẫu TB1).

+ Biên bản giám định thương tật của Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền (Mẫu TB2).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện Áp dụng đối với các trường hợp quy định tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.
Cơ sở pháp lý – Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, ngày 09/12/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng;

– Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của  Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

– Thông tư số 61/2013/TT-BCA, ngày 20/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.

– Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai    + Giấy chứng nhận bị thương của Công an đơn vị, địa phương (Mẫu TB1).

   + Biên bản giám định thương tật của Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền (Mẫu TB2).