ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

Thông báo lưu trú thực hiện tại Công an cấp xã

Thủ tục Thông báo lưu trú thực hiện tại Công an cấp xã
Trình tự thực hiện – Bước 1: Cá nhân, tổ chức thông báo lưu trú tới cơ quan đăng ký cư trú.

– Bước 2: Cán bộ công an thực hiện tiếp nhận thông báo lưu trú.

Cách thức thực hiện – Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư trú quy định;

– Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;

– Thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng dụng VNeID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác;

– Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

– Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Thực hiện qua mạng Trang thông tin điện tử (24/7)

Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: Không

Khi có người đến ưu trú, đại diện hộ gia đình, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp, cơ sở khác có chức năng lưu trú thì phải thực hiện việc thông báo lưu trú cho người đang lưu trú theo một trong các hình thức đã được quy định tại và theo quy định sau đây:

– Chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình, đại diện cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch đề nghị người đến lưu trú xuất trình một trong các giấy tờ pháp lý thể hiện thông tin về số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật và thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú;

– Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm lập danh sách người đến điều trị nội trú và thực hiện thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú nơi đặt trụ sở cơ sở khám chữa bệnh.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Tiếp nhận ngay khi công dân thông báo lưu trú.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thông báo lưu trú.
Cơ quan thực hiện Công an cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.
Cơ sở pháp lý – Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

– Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

– Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký cư trú.

– Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký cư trú.

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không