ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

Thông báo lưu trú thực hiện tại Công an cấp xã

Thủ tục Thông báo lưu trú thực hiện tại Công an cấp xã
Trình tự thực hiện – Bước 1: Cá nhân, tổ chức thông báo lưu trú tới cơ quan đăng ký cư trú.

– Bước 2: Cán bộ công an thực hiện tiếp nhận thông báo lưu trú.

Cách thức thực hiện – Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc địa điểm tiếp nhận thông báo lưu trú do cơ quan đăng ký cư trú quy định;

– Thông qua số điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết;

– Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú;

– Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

– Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Thực hiện qua mạng Trang thông tin điện tử (24/7)

Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:

– Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Tiếp nhận ngay khi công dân thông báo lưu trú.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đăng ký cư trú quy định tại Luật Cư trú.
Cơ quan thực hiện Công an cấp xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu về cư trú.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.
Cơ sở pháp lý – Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

– Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

– Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký cư trú.

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không