Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (Công an thị xã, thành phố)

Thông TinCác BướcHồ SơBiểu Mẫu
Thủ tục Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (Công an thị xã, thành phố)
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Công an thị xã, thành phố xóa tên công dân trong sổ đăng ký thường trú và sổ hộ khẩu.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.
Cơ quan thực hiện Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an thị xã, thành phố.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính    + Thu hồi Sổ hộ khẩu nếu hủy bỏ kết quả đưng ký thường trú của tất cả người có tên trong Sổ hộ khẩu

   + Sổ hộ khẩu (đã xóa tên đối với người bị hủy kết quả đăng ký thường trú)

Lệ phí Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không.
Căn cứ pháp lý    + Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006);

   + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013);

   +  Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

   +  Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

   + Thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;

   +  Thông tư số 61/2014/TT-BCA, ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú;

   + Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh Quảng Bình quy định mức thu các loại phí, lệ phí, học phí và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu phí và bãi bỏ Quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

   + Quyết định số 2649/QĐ-BCA-V19 ngày 19/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Trình tự thực hiện    Bước 1: Trường hợp đăng ký thường trú không đúng thẩm quyền, không đúng điều kiện và đối tượng quy định tại Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Giám đốc Công an tỉnh hủy bỏ việc đăng ký thường trú trái pháp luật của Công an cấp thị xã, thành phố.

   Bước 2: Công an thị xã, thành phố đã giải quyết đăng ký thường trú gửi Quyết định việc hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật và lịch hẹn giải quyết cho công dân.

   Bước 3: Công dân nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan Công an thị xã, thành phố.

   Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và viết biên nhận cho công dân.

   Bước 5: Thời gian trả kết quả: Theo ngày hẹn trên giấy biên nhận.

Thành phần hồ sơ + Thành phần hồ sơ: Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú; Sổ hộ khẩu.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không.