Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật (Công an xã, thị trấn thuộc huyện)

Thông TinCác BướcHồ SơBiểu Mẫu
Thủ tục  Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật (Công an xã, thị trấn thuộc huyện)
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thì co quan đăng ký tạm trú phải xóa tên cong dân trong sổ đăng ký tạm trú và sổ tạm trú.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.
Cơ quan thực hiện Công an xã, phường, thị trấn.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính + Thu hồi sổ tạm trú nếu hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú của tất cả người có tên trong sổ tạm trú.

+ Sổ tạm trú (đã xóa tên đói với người bị hủy kết quả đăng ký tạm trú).

Lệ phí không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không.
Căn cứ pháp lý    + Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006);

   + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013);

   + Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

   + Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP, ngày 18/4/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

   + Thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;

   + Thông tư số 61/2014/TT-BCA, ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú;

   + Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh Quảng Bình quy định mức thu các loại phí, lệ phí, học phí và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu phí và bãi bỏ Quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

   + Quyết định số 2649/QĐ-BCA-V19 ngày 19/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Trình tự thực hiện    Bước 1: Trường hợp đăng ký tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện quy định tại Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố hủy bỏ việc đăng ký tạm trú trái pháp luật của Công an xã, phường, thị trấn.

   Bước 2: Công an xã, phường, thị trấn đã giải quyết đăng ký tạm trú gửi Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật và lịch hẹn giải quyết cho công dân.

   Bước 3: Công dân nộp hồ sơ tại trụ sở của Công an xã, phường, thị trấn.

   Bước 4: Cán bộ đăng ký tiếp nhận sổ tạm trú, kiểm tra và viết biên nhận cho công dân.

   Thời hạn trả kết quả: Theo ngày hẹn trên giấy biên nhận.

Thành phần hồ sơ    + Thành phần hồ sơ: Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật; Sổ tạm trú.

   + Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai không.