CHÍNH SÁCH

Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Thủ tục Cấp thẻ bảo hiểm y tế
Trình tự thực hiện Bước 1: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân có trách nhiệm lập tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS, ban hành theo Quyết định số: 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023), nộp cho đơn vị quản lý trực tiếp.

Đơn vị quản lý trực tiếp tập hợp nộp cho Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận bản kê khai cấp thẻ bảo hiểm y tế do đơn vị trực tiếp quản lý chuyển đến, Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm lập:

– Danh sách người lao động và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu số D03-TS).

–  Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân có xác nhận của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (theo Mẫu số D03-TS), nếu có.

– Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình cấp thẻ bảo hiểm y tế.

– Bước 4: Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm cấp và chuyển thẻ BHYT về Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình để chuyển thẻ cho các đối tượng được cấp.

Cách thức thực hiện Tại đơn vị Công an nơi quản lý trực tiếp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân.
Thành phần, số lượng hồ sơ – Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế;+ Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế;+ Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân (nếu có);

+ Văn bản đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế của Công an tỉnh Quảng Bình.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm cấp thẻ bảo hiểm y tế và chuyển thẻ bảo hiểm y tế về Công an tỉnh Quảng Bình.
Đối tượng thực hiện Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân.
Cơ quan thực hiện Cơ quan Tổ chức cán bộ nơi đơn vị Công an quản lý trực tiếp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thẻ bảo hiểm y tế.
Lệ phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai – Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu số TK1-TS theo Thông tư số 57/2019/TT-BCA  và Quyết định 959/QĐ-BHXH).

– Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu số D03-TS).

–  Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân (Mẫu số D03-TS).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện Đảm bảo đúng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 57/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019, cụ thể:

– Đối tượng do người lao động, Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế:

+ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên;

+ Công nhân công an;

+ Công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân.

– Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, gồm: thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác trong Công an nhân dân.

Cơ sở pháp lý – Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội.

– Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

-Thông tư số 57/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an đang phục vụ, công tác trong CAND.

– Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Tổng Giám đốc BHXH VN quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Biểu Mẫu
Mẫu đơn, mẫu tờ khai    + Tờ khai: Mẫu số TK1-TS